Số lượng đăng ký

Chỉ tiêu tuyển sinh: 1200
Tổng số hồ sơ đăng ký:
Tổng số hồ sơ phù hợp:
Tổng số hồ sơ đang chờ:
Ngày công bố kết quả: 15/08/2017

Tổng số thí sinh đăng ký theo ngày