Học bổng tuyển sinh 2017

A. Giới thiệu chung:

Học bổng khuyến khích học tập loại học bổng hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh sinh viên (HSSV) được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Quyết định số 44/2007/BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 31/2013/TT- BGDĐT ngày 01/08/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; và Quy chế đào tạo hệ cao đẳng ở Trường cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt -Hàn ban hành theo Quyết định số 117/QĐ-CĐVH ngày 31/03/2010 của Hiệu trưởng Trường.

Ngoài học bổng khuyến khích học tâp từ nguồn Ngân sách của Nhà nước, tại Trường còn có học bổng tài trợ của các tổ chức trong nước, nước ngoài và cá nhân tài trợ nhằm khuyến khích tinh thần vượt lên hoàn cảnh khó khăn học tập tốt rèn luyện tốt của học sinh sinh viên.

B. Các loại học bổng:

I. Học bổng từ nguồn ngân sách của Nhà nước

1. Học bổng khuyến khích học tập

Là loại học bổng hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh sinh viên (HSSV) được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 44/2007/BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 31/2013/TT- BGDĐT ngày 01/08/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

2. Quỹ học bổng: Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% tổng thu học phí từ sinh viên.

3. Định mức cấp học bổng cho học sinh sinh viên:

Hiệu trưởng quyết định mức học bổng khuyến khích học tập áp dụng đối với học sinh sinh viên sao cho mức học bổng thấp nhất (học bổng loại khá) tối thiểu bằng mức trần học phí theo khung quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP đối với nhóm ngành nghề đào tạo mà sinh viên phải đóng tại trường. Mức thu học phí của năm học nào tương ứng với mức sàn để cấp học bổng khuyến khích học tập của năm học đó.

Các mức học bổng loại giỏi và loại xuất sắc dành cho hoc sinh sinh viên của Trường do Hiệu trưởng quyết định căn cứ theo chỉ tiêu và khả năng kinh phí từ quỹ học bổng của Trường trên cơ sở cao hơn mức học bổng loại khá.

4. Tiêu chuẩn xét cấp học bổng

a. Học bổng loại xuất sắc, dành cho học sinh sinh viên đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Về học tập:

Tại học kỳ xét học bổng, đảm bảo hoàn thành ít nhất 15 tín chỉ và đạt kết quả học tập loại xuất sắc (điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 3,60 trở lên), không có điểm thi hoặc kiểm tra hết môn không đạt (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).

+ Về kết quả rèn luyện: Được xếp loại xuất sắc.

b. Học bổng loại giỏi, dành cho học sinh sinh viên đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Về kết quả học tập:

Tại học kỳ xét học bổng, đảm bảo hoàn thành ít nhất 15 tín chỉ và đạt kết quả học tập từ loại giỏi trở lên (điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 3,20 đến 3,59), không có điểm thi hoặc kiểm tra hết môn không đạt (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).

+ Về kết quả rèn luyện: Được xếp từ loại Tốt trở lên.

c. Học bổng loại khá, dành cho học sinh sinh viên đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Về kết quả học tập:

Tại học kỳ xét học bổng, đảm bảo hoàn thành ít nhất 15 tín chỉ và đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên (điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 2,50 đến 3,19), không có điểm thi hoặc kiểm tra hết môn không đạt (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).

+ Về kết quả rèn luyện: Được xếp từ loại khá trở lên.

Trong trường hợp sinh viên có kết quả rèn luyện thấp hơn so với tiêu chuẩn thì việc xếp loại xét học bổng sẽ hạ một bậc so với kết quả học tập (ví dụ: sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc nhưng xếp loại rèn luyện loại giỏi thì chỉ được xét học bổng loại giỏi). Tuy vậy, điểm rèn luyện tối thiểu mà sinh viên cần đạt được khi đưa vào diện xét cấp học bổng là loại khá.

5. Quy trình và nguyên tắc xét cấp

- Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% tổng thu học phí từ sinh viên đại học hệ chính quy.

- Kết thúc mỗi học kỳ, căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, xét và quyết định cấp học bổng theo từng khoá, từng ngành, từ loại xuất sắc trở xuống cho tới hết chỉ tiêu theo nguồn kinh phí cho phép.

Xét cấp từng kỳ, mỗi kỳ 5 tháng.

II. Học bổng từ các tổ chức tài trợ trong và ngoài nước.

1. Quỹ học bổng:

- Là học bổng do các tổ chức trong nước và nước ngoài tài trợ. Có những học bổng được cấp thường niên, có học bổng được cấp đột xuất theo yêu cầu và điều kiện của phía cấp học bổng.

- Mức học bổng: phụ thuộc vào từng tổ chức, đơn vị hoặc nguồn cấp trong từng năm. Số lượng HSSV được nhận hàng năm do tổ chức hoặc nguồn cấp quy định.

2. Đối tượng được xét cấp học bổng

a. Về kết quả học tập:

- Tại học kỳ xét học bổng, đảm bảo hoàn thành ít nhất 15 tín chỉ và đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên (điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 2,50 trở lên), không có điểm thi hoặc kiểm tra hết môn học không đạt (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).

- Sinh viên thuộc diện hưởng chính sách như: con Mồ côi; con hộ nghèo; bị khuyết tật và Có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

b.Về kết quả rèn luyện: Được xếp từ loại Khá trở lên.

3. Nguyên tắc xét cấp học bổng

- Lựa chọn đúng đối tượng theo yêu cầu và điều kiện của phía cấp học bổng.

- Trên cơ sở chỉ tiêu cho phép của từng học bổng, sắp xếp các đối tượng có đủ tiêu chuẩn theo trật tự ưu tiên từ cao xuống thấp và xét cho tới khi hết chỉ tiêu.

- Đảm bảo tính công bằng trong việc xét. Tại thời điểm xét học bổng, người có kết quả học tập và rèn luyện cao hơn thì được nhận học bổng có giá trị cao hơn.

- Mỗi sinh viên chỉ nhận 01 lần học bổng này trong một năm theo các nguồn cấp chính thức.

4. Quy trình xét và cấp học bổng

Bước 1: Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh sinh viên vào cuối mỗi học kỳ lập danh sách HSSV đủ điều kiện theo tiêu chuẩn của nhà tài trợ. Xét học bổng từ cao xuống thấp đến hết quỹ học bổng.

Bước 2: Hiệu trưởng ra quyết định và thông báo chính thức danh sách sinh viên được nhận học bổng trước thời gian phát từng học bổng theo kế hoạch. Nhà trường kết hợp với phía cấp học bổng tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh sinh viên.

Phòng Công tác sinh viên