MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Email In PDF.

Nguyễn Thanh Tuấn(1), Hoàng Thị Huê(2)  

(1)Giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Cơ sở tại miền Trung

(2)Giảng viên Trường Đại học Hải Phòng

 

Tóm tắt

Công tác phát triển hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học ở Việt Nam được Bộ Giáo dục & Đào tạo nói chung, các trường cao đẳng, đại học nói riêng xem như một chiến lược có vai trò quyết định trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng và uy tín. Hợp tác quốc tế vừa là xu hướng tất yếu của quá trình phát triển, vừa là nhu cầu tự thân của giáo dục đại học không chỉ trong phạm vi một quốc gia, một lãnh thổ hay khu vực mà trên toàn thế giới. Bài viết này tập trung làm rõ một số vấn đề trọng tâm, những thuận lợi và khó khăn của công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học ở Việt Nam.

Full text download