XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN CƠ SỞ KẾ THỪA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Email In PDF.

Nguyễn Thanh Tuấn

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Cơ sở tại miền Trung

Tóm tắt

Là một đất nước nông nghiệp, vấn đề xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và an ninh, quốc phòng. Nhận thức được điều này, ngay từ những ngày đầu mới thành lập Đảng - Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xem đây là phần quan trọng trong chiến lược bảo vệ và xây dựng đất nước. Đặc biệt việc vận dụng tư tưởng, quan điểm Hồ Chí Minh đối với công tác này là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng và Nhà nước ta. Bài viết này đi sâu phân tích hai nguyên tắc: Xây dựng đời sống mới cho mỗi cá nhân và Lấy văn hóa làm nền tảng.

Full text: download