CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THÁI ĐỘ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

Email In PDF.

Phan Hồng Tuấn

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn,

Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông ;

Tóm tắt

Trong bài báo này, mục tiêu nghiên cứu của tôi nhằm mục đích xác định các yếu tố tác động đến thái độ học tập của sinh viên chính quy của Trường Cao đẳng Công  nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, thông qua nghiên cứu định tính dựa trên các cơ sở lý thuyết trong và ngoài nước đã xác định 6 yếu tố tác động tới thái độ học tập gồm: Phương pháp giảng dạy; Hệ thống cơ sở vật chất; Giáo trình, nội dung môn học; Động lực học tập; Điều kiện ăn ở, sinh hoạt; Các yếu tố xã hội. Nghiên cứu định lượng được thực hiện với 250 sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng cả 6 yếu tố đều ảnh hưởng tích cực tới thái độ học tập của sinh viên, trong đó yếu tố động lực học tập, phương pháp giảng dạy và giáo trình, nội dung môn học có tác động tích cực nhất. Những kết quả nghiên cứu trên có thể làm tài liệu tham khảo hữu ích cho Nhà trường để tiến hành những kế hoạch chính sách và chiến lược nhằm nâng cao thái độ học tập tích cực cho sinh viên, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo.

Full text: download