TÍNH TOÁN LƯỚI TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ PHÂN TÁN

Email In PDF.

Hoàng Bảo Hùng

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

Trình Văn Dũng

Cao đẳng Sư phạm Kontum

Tóm tắt

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Infomation System - GIS) là một hệ thống thông tin có chức năng nhập, tổ chức dữ liệu không gian để phân tích và tổng hợp thành các thông tin trợ giúp việc ra quyết định của hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội. Công nghệ này ra đời từ đầu những năm 60 của thế kỷ XX. Bên cạnh đó, tính toán lưới là một giải pháp cho thế hệ tiếp theo của GIS. Công nghệ tính toán lưới là giải pháp với cách tiếp cận mới nhằm đáp ứng cho hầu hết các yêu cầu của GIS phân tán với hiệu suất cao.

Với mục đích giới thiệu một hướng tiếp cận về phương pháp tính toán các đối tượng GIS trên hệ thống thông tin địa lý phân tán mà chúng tôi sẽ lần lượt trình bày trong các bài báo đăng trên các số của Tập san Khoa học và Giáo dục của Trường. Trong bài báo đầu tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản về tính toán lưới và kiến trúc lưới GIS. 

 

Full text: download