NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÃ NGUỒN TRỰC TUYẾN BITBUCKET VÀO VIỆC QUẢN LÝ ĐỒ ÁN CỦA SINH VIÊN LẬP TRÌNH

Email In PDF.

Võ Hoàng Phương Dung

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin  Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Công nghệ thông tin;

Tóm tắt

Các hệ thống quản lý phiên bản (Version Control System-VCS) đóng vai trò quan trọng trong môi trường phát triển phần mềm chuyên nghiệp. Chúng lưu trữ các thay đổi của một hay nhiều tập tin theo thời gian, cho phép người dùng khôi phục lại các phiên bản cũ, xem các thay đổi đã được thực hiện bởi ai và vào thời gian nào,… Git là một trong những hệ thống quản lý phiên bản phân tán miễn phí và nguồn mở mạnh và phổ biến nhất hiện nay. Trong bài báo này, tôi trình bày viêc ứng dụng hệ thống này thông qua dịch vụ Bitbucket vào việc quản lý mã nguồn đồ án của sinh viên. Dịch vụ cung cấp các tính năng như quản lý mã nguồn trực tuyến, lưu lại lịch sử các hoạt động diễn ra trong sản phẩm phần mềm của sinh viên, hỗ trợ ghép nối mã nguồn của các thành viên trong nhóm vào mã nguồn chính.  Qua đó, giúp sinh viên làm việc theo nhóm hiệu quả hơn, giáo viên hoàn toàn chủ động trong việc kiểm tra quá trình làm việc của sinh viên.

Full text: download