NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

Email In PDF.

Nguyễn Kim Cường

Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

 

Tóm tắt

Trong bài báo “Những giải pháp đẩy mạnh khai thác có hiệu quả Thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn” chúng tôi nêu ra vai trò, tầm quan trọng của Thư viện đối với môi trường giáo dục ở bậc Đại học, Cao đẳng. Bên cạnh đó đưa ra thực trạng và những giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác có hiệu quả ở Thư viện trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn. Với những đề xuất này, chúng tôi hi vọng Thư viện trường sẽ được khai thác và sử dụng có hiệu quả hơn nữa đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo, giảng dạy của nhà trường.

Full text: download