Giới thiệu sách cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

Email In PDF.

GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG SÁCH

Tên nhan đề: Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

Tác giả: Hoàng Bảo Hùng

Năm xuất bản: 2015

Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông

Số trang: 198 tr

Nơi lưu trữ: Kho sách tầng 2 – Thư viện

 sach

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một trong những kiến thức cơ sở của các chuyên ngành về công nghệ thông tin, trong đó các chuyên ngành về hệ thống thông tin, lập trình ứng dụng là những chuyên ngành mà cở sở dữ liệu đóng vai trò nền tảng trong việc mô hình hóa và cài đặt các phân hệ thông tin ứng dụng. Ngoài ra nó còn cung cấp phương pháp luận về phân tích và thiết kế cho các hạ tầng kỹ thuật ngành công nghệ thông tin.

Với sự phát triển của các kỹ thuật phân tích thiết kế thì mô hình CSDL hướng đối tượng đã đạt được những ưu điểm nổi bật khi đặc tả các đối tượng trong thế giới thực và giảm thiểu các rủi ro về dư thừa thông tin. Vì vậy, cuốn sách Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng là phần bổ khuyết quan trọng cho các bậc học ở Cao đẳng/Đại học xét về cả hai khía cạnh học thuật là kỹ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu và công cụ đặc tả,.

Nội dung của cuốn sách được chia làm 6 chương, trình bày theo ngữ nghĩa hình thức cho mô hình CSDL hướng đối tượng – với kiến trúc hạt nhân, bao gồm các đặc trưng nổi bật nhất của mô hình hướng đối tượng. Nội dung của 6 chương được triển khai từ tổng quan về các hệ CSDL nhằm giới thiệu và hệ thống các hệ CSDL.

Chương 1: Trình bày một số đặc trưng trong mô hình hướng đối tượng để người đọc có cách tiếp cận dễ hiểu hơn khi sang các chương tiếp theo.

Chương 2: Các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng được trình bày tổng quát và theo ngữ nghĩa hình thức. Đến việc chuyển đổi giữa thế hệ CSDL quan hệ và CSDL hướng đối tượng.

Chương 3: Là bước chuyển tiếp giữa cấu trúc, dữ liệu cho thế hệ CSDL mới – CSDL hướng đối tượng, việc chuyển đổi này sẽ làm rõ hơn về thiết kế CSDL vật lý của mô hình CSDL hướng đối tượng.

Chương 4: Giới thiệu về ngôn ngữ truy vấn hướng đối tượng OQL

Chương 5: Giới thiệu các kỹ thuật tối ưu hóa truy vấn đối tượng

Chương 6: Trình bày sự mở rộng của mô hình CSDL hướng đối tượng, với hai mô hình: có yếu tố thời gian và phân tán cho các hệ thống CSDL lớn.

Cuốn sách Cơ sở dữ liệu  hướng đối tượng có thể được sử dụng là giáo trình cơ sở cho các sinh viên chuyên ngành Hệ thống thông tin hay Lập trình ứng dụng ở trình độ Cao đẳng/ Đại học. Bên cạnh đó, với khuôn khổ nội dung của tài liệu, nó sẽ là tài liệu tham khảo của học viên Cao học, chuyên ngành Khoa học máy tính.