Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

iso_9001Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn được trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert thuộc Tổng Cục đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho lĩnh vực: “Đào tạo hệ Cao đẳng và đào tạo bồi dưỡng Chuyên đề ngắn hạn Chuyên ngành công nghệ thông tin và Công nghệ thông tin ứng dụng” tại Quyết định số 10109/QĐ-QUACERT ngày 15 tháng 07 năm 2011. Chứng nhận là bước đầu khẳng định thương hiệu chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian vừa qua, là động lực để nhà trường tiếp tục duy trì và phát triển thương hiệu chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các lĩnh vực về công nghệ thông tin trong những năm tiếp theo. 

chungnhan_iso