Tổ chức nhân sự

Hiện nay đội ngũ giảng viên của trường có 187 cán bộ, giảng viên và lao động phục vụ trong đó có 107 giảng viên; 58 cán bộ và 22 lao động phục vụ. Trong 107 giảng viên có 10 giảng viên có học vị tiến sĩ và 86 giảng viên có học vị thạc sĩ.

- Có 06 phòng chức năng quản lý:

+ Phòng Tổ chức cán bộ - lao động.

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

+ Phòng Hành chính - Quản trị.

+ Phòng Đào tạo.

+ Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ

+ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

- Có 4 Khoa đào tạo:

+ Khoa Cơ bản (04 Bộ môn: Khoa học tự nhiên; Xã hội nhân văn; Giáo dục thể chất và Ngoại ngữ)

+ Khoa Công nghệ thông tin (03 Bộ môn: Lập trình máy tính; Mạng máy tính và Hệ thống thông tin)

+ Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông (04 Bộ môn: Quan hệ công chúng; Quảng cáo và truyền thông; Thương mại điện tử và Quản trị kinh doanh thương mại)

+ Khoa Công nghệ thông tin ứng dụng (03 Bộ môn: Thiết kế kiến trúc; Đồ họa máy tính và Tin học - viễn thông)

- Có 06 đơn vị hỗ trợ:

+ Trạm y tế.

+ Trung tâm Đào tạo quốc tế

+ Trung tâm công nghệ thông tin.

+ Trung tâm Thông tin tư liệu.

+ Trung tâm Tư vấn việc làm và quan hệ doanh nghiệp.

+ Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng.