Tổ chức nhân sự

Email In PDF.

Hiện nay đội ngũ giảng viên của trường có 187 cán bộ, giảng viên và lao động phục vụ trong đó có 107 giảng viên; 58 cán bộ và 22 lao động phục vụ. Trong 107 giảng viên có 10 giảng viên có học vị tiến sĩ và 86 giảng viên có học vị thạc sĩ.

- Có 06 phòng chức năng quản lý:

+ Phòng Tổ chức cán bộ - lao động.

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

+ Phòng Hành chính - Quản trị.

+ Phòng Đào tạo.

+ Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ

+ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

- Có 4 Khoa đào tạo:

+ Khoa Cơ bản (04 Bộ môn: Khoa học tự nhiên; Xã hội nhân văn; Giáo dục thể chất và Ngoại ngữ)

+ Khoa Công nghệ thông tin (03 Bộ môn: Lập trình máy tính; Mạng máy tính và Hệ thống thông tin)

+ Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông (04 Bộ môn: Quan hệ công chúng; Quảng cáo và truyền thông; Thương mại điện tử và Quản trị kinh doanh thương mại)

+ Khoa Công nghệ thông tin ứng dụng (03 Bộ môn: Thiết kế kiến trúc; Đồ họa máy tính và Tin học - viễn thông)

- Có 06 đơn vị hỗ trợ:

+ Trạm y tế.

+ Trung tâm Đào tạo quốc tế

+ Trung tâm công nghệ thông tin.

+ Trung tâm Thông tin tư liệu.

+ Trung tâm Tư vấn việc làm và quan hệ doanh nghiệp.

+ Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng.