Nhóm ngành Mạng máy tính và công nghệ thông tin

Quản trị mạng máy tính - An ning mạng

Thiết kế trang web

Lập trình máy tính

Quản trị cơ sở dữ liệu - Xử lý dữ liệu

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Tin học văn phòng - Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính