Tổ chức nhân sự

Email In PDF.

franchise

Hiện nay đội ngũ giảng viên của trường có 194 cán bộ, giảng viên và lao động phục vụ trong đó có 102 giảng viên; 70 cán bộ và 22 lao động phục vụ. Trong 102 giảng viên có 03 giảng viên có học vị tiến sỹ và 85 giảng viên có học vị thạc sỹ.

- Có 06 phòng chức năng quản lý:

+ Phòng Tổ chức cán bộ - lao động.

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

+ Phòng Hành chính - Quản trị.

+ Phòng Đào tạo.

+ Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ

+ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

- Có 4 Khoa đào tạo:

+ Khoa Cơ bản (04 Bộ môn: Khoa học tự nhiên; Xã hội nhân văn; Giáo dục thể chất và Ngoại ngữ)

+ Khoa Công nghệ thông tin (03 Bộ môn: Lập trình máy tính; Mạng máy tính và Hệ thống thông tin)

+ Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông (03 Bộ môn: Quảng cáo và quan hệ công chúng; Quản trị thông tin Marketing và Thương mại điện tử)

+ Khoa Công nghệ thông tin ứng dụng (03 Bộ môn: Thiết kế kiến trúc; Đồ họa máy tính và Tin học viễn thông)

- Có 06 đơn vị hỗ trợ:

+ Trạm y tế.

+ Trung tâm Đào tạo quốc tế

+ Trung tâm công nghệ thông tin.

+ Trung tâm Thông tin tư liệu.

+ Trung tâm Tư vấn việc làm và quan hệ doanh nghiệp.

+ Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng.