Các khoa đào tạo

I. Vị trí, chức năng

Các khoa đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, định hướng phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo của trường, của khoa; quản lý công tác chuyên môn, quản lý giảng viên và quản lý sinh viên thuộc khoa.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành thuộc khoa hàng năm và dài hạn.

2. Nghiên cứu nhu cầu đào tạo trong xã hội để xây dựng kế hoạch phát triển ngành học, chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

3. Quản lý, phân công, tổ chức giảng viên giảng dạy theo kế hoạch của trường. Nghiên cứu đề xuất việc mời các giảng viên, chuyên gia ở các trường, các cơ quan, đơn vị trong nước đến giảng dạy các học phần do khoa trực tiếp đảm nhiệm.

4. Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần trong chương trình đào tạo của khoa.

5. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo các chuyên ngành thuộc khoa; quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; theo dõi, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong khoa.

6. Nghiên cứu đề xuất và tổ chức thực hiện các dự án, chương trình liên kết, liên thông đào tạo với các trường trong và ngoài nước; thực hiện trao đổi giảng viên với các trường, viện nghiên cứu nước ngoài theo kế hoạch của trường.

7. Tổ chức các buổi sinh hoạt phương pháp, thông qua giáo án, bài giảng của giảng viên. Nghiên cứu hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy đối với từng học phần, bài học của các bộ môn thuộc khoa.

8. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của khoa, tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành, tham gia các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế theo chương trình hợp tác của trường. Triển khai thực hiện các đề tài khoa học đã đăng ký hoặc được giao và các đề tài hợp tác với các cơ quan, đơn vị bên ngoài. Hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các câu lạc bộ khoa học của trường.

9. Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ CBVC trong khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBVC.

11. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác cố vấn học tập; công tác tư vấn cho HSSV; công tác quản lý HSSV. Hướng dẫn sinh viên năm cuối các thủ tục thi và làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp.

12. Phối hợp với Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ sinh viên đi thực tập. Hỗ trợ Trung tâm Đào tạo quốc tế trong hoạt động đào tạo ngắn hạn.

13. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng giảng viên mới. Tiến hành đánh giá định kỳ CBVC trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

14. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác của Trường.

15. Tham gia các hoạt động tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường.

16. Quản lý Bộ môn thuộc khoa:

Bộ môn là đơn vị thuộc khoa, có chức năng giúp Trưởng khoa tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, trực tiếp quản lý CBVC trong bộ môn. Bộ môn có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

a) Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện bộ môn; xây dựng kế hoạch công tác của bộ môn theo kế hoạch công tác của khoa.

b) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các học phần thuộc bộ môn quản lý trong kế hoạch giảng dạy chung của khoa, của trường.

c) Nghiên cứu hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy đối với từng học phần, bài học của bộ môn.

d) Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo được khoa và trường giao.

đ) Tổ chức dự giờ, tổ chức các hoạt động học thuật, hội thảo khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

e) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên thuộc bộ môn.

g) Đề xuất với khoa và trường những quan điểm, định hướng phát triển nội dung, chương trình các học phần do bộ môn phụ trách; định hướng phát triển các chuyên ngành đào tạo và các hướng nghiên cứu khoa học của bộ môn.

h) Tổ chức đánh giá hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa, của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Trưởng khoa.

i) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.