Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên cơ sở trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung

Nguyễn Thanh Tuấn, Phan Thị Thu

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Cơ sở tại miền Trung

{thanhtuan.ckq, phanthucdnv}@gmail.com

Tóm tắt

Trước những yêu cầu cấp thiết trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển đất nước trong xu thế hội nhập sâu trên phạm vi khu vực và thế giới hiện nay, việc nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, trong đó có nghiên cứu khoa học sinh viên ở các trường đại học có vai trò quan trọng. Nghiên cứu khoa học sinh viên các trường đại học ở Việt Nam nhìn chung còn yếu, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung cũng vậy. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, từ đó đưa ra ý kiến đề xuất nhằm góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Full text download