Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Bộ 2013

nckhTheo thông báo số 1119/BTTTT-KHCN của Vụ Khoa học& công nghệ, Bộ Thông tin & Truyền thông ngày 08/05/2012 về việc đăng ký đề tài KHCN cấp bộ TTTT năm 2012, phòng Hợp tác quốc tế & Nghiên cứu khoa học đề nghị các đơn vị nghiên cứu và đăng ký các đề tài KHCN cấp ngành theo định hướng KHCN năm 2013 của Bộ (xem tập tin đính kèm)

Theo thông báo số 1119/BTTTT-KHCN của Vụ Khoa học& công nghệ, Bộ Thông tin & Truyền thông ngày 08/05/2012 về việc đăng ký đề tài KHCN cấp bộ TTTT năm 2012, phòng Hợp tác quốc tế & Nghiên cứu khoa học đề nghị các đơn vị nghiên cứu và đăng ký các đề tài KHCN cấp ngành theo định hướng KHCN năm 2013 của Bộ (xem tập tin đính kèm)

Hồ sơ đăng ký (file kèm) bao gồm:

-   Phiếu đề xuất đề tài KHCN cấp ngành,

-   Bản thuyết minh đề cương đề tài.

Kính đề nghị các đơn vị đăng ký đề xuất các đề tài gửi hồ sơ đăng ký đến phòng HTQT&NCKH trước 15h00 ngày 28/05/2012.

Trân trọng cám ơn!