Danh sách Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

 

STT

Mã số

Người thực hiện

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

ĐT-050-17

TS. Hoàng Bảo Hùng, BGH;
TS. Nguyễn Thị Hoa Huệ, Khoa CNTT;
ThS. Trịnh Thị Ngọc Linh, Khoa CNTT;
Võ Hoàng Phương Dung, Khoa CNTT

Nghiên cứu và Xây dựng dữ liệu liên kết mở cho Thư viện dữ liệu số tại trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn

03-11/2017

Đang thực hiện

2

ĐT-003-17

TS. Trần Thế Sơn,  BGH;
TS. Nguyễn Vũ Quang Anh, Khoa CNĐTVT;
TS. Đào Ngọc Lâm, Phòng HTQT&KHCN;
Dương Tuấn Quang, Khoa CNĐTVT

Nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm hệ thống truyền thông bằng ánh sáng nhìn thấy được VLC (công nghệ Li-Fi)

03-11/2017

Đang thực hiện

3

ĐT-051-17

Th.S Đoàn Văn Ngọc Dũng, Khoa CNĐTVT

Giải pháp đỗ xe ngầm cho nhà phố

03-11/2017

Đang thực hiện

4

170-12-KHKT-RD

Phí Đắc Hải, BGH;
Đỗ Công Đức, khoa CNTT;
Lê Viết Trương, khoa CNTT;
Đoàn Kim Vinh, khoa CNTTUD

Nghiên cứu, xây dựng thư viện số trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn

2011-2012

Đã nghiệm thu

5

102-11-KHKT-RD

Phí Đắc Hải, BGH;
Ngô Viết Phương, Phòng ĐT;
Nguyễn Quang Vũ, Khoa CNTT;
Nguyễn Thị Hải Yến, Phòng TH

Phân tích, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐCNTT hữu nghị Việt Hàn

2010-2011

Đã nghiệm thu

6

82-10-KHKT-RD

Phí Đắc Hải, BGH;

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử  trình độ đại học

2010-2010

Đã nghiệm thu