Thông báo V/v Triệu tập sinh viên tham gia Hội thảo nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại thuốc lá

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức Hội thảo nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo về việc triệu tập sinh viên tham gia, cụ thể như sau:

1. Sinh viên được triệu tập:

Tất cả sinh viên đang học học phần Pháp luật đại cương (nhóm 1 và nhóm 2)

Tổng cộng là 74 sinh viên (có danh sách kèm theo)

2. Thời gian:Từ 9h00 – 10h00, ngày 16/11/2017

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường tròn.

Yêu cầu tất cả sinh viên được triệu tập có mặt tại Hội trường tròn lúc 8h45 để ổn định chỗ ngồi (theo sơ đồ bố trí)

Trân trọng./.