Thông báo V/v đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp, năm học 2017-2018

Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên ban hành kèm theo quyết định số 42/2007/QĐ- BGDĐT ngày 13 tháng 08  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trường trung cấp và trường cao đẳng;
Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng học sinh, sinh viên ban hành kèm Quyết định số 351/QĐ- CĐVH ngày 08 tháng10 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt- Hàn;
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa về việc  đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng cá nhân, tập thể các lớp sinh viên năm học 2017-2018 như sau (mẫu QT.03-CTSV*M01*20/11/15 tại đây):

1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân: 
- Học sinh, sinh viên Khá: Có kết quả học tập Khá và kết quả rèn luyện Tốt trở lên.
- Học sinh, sinh viên Giỏi: Có kết quả học tập Giỏi và kết quả rèn luyện Tốt trở lên.
- Học sinh, sinh viên Xuất sắc: Có kết quả học tập và kết quả rèn luyện Xuất sắc.
2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể:
- Tập thể lớp Tiên tiến;
- Tập thể lớp Xuất sắc;
Danh sách đăng ký gửi về Phòng Chính trị & Công tác sinh trước 16h ngày 17/11/2016 ( riêng Khóa 11 lập danh sách đăng ký theo Khoa )
3. Địa điểm nộp: Phòng 102-D1 (gặp cô Nga)