Quyết định Về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-BTTTT ngày 21/05/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số: 488/QĐ-CĐVH ngày 12/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn về việc mức thu học phí đào tạo chính quy năm học 2016-2017;

Căn cứ Quyết định số: 706/QĐ-CĐVH ngày 20/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn về việc ban hành quy định xét học bổng khuyến khích học tập trong sinh viên;

Căn cứ Biên bản họp giữa Hiệu trưởng và Hội đồng xét cấp học bổng sinh viên ngày 25/9/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 18 sinh viên, trong đó có 07 sinh viên đạt học bổng Xuất sắc, 11 sinh viên đạt học bổng Giỏi của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn trong học kỳ II năm học 2016-2017 với tổng kinh phí: 64.575.000 đồng (kèm theo danh sách), cụ thể:

+ Học bổng loại Xuất sắc: 3.780.000 đồng/ kỳ/ sinh viên

+ Học bổng Giỏi:                  3.465.000 đồng/ kỳ/ sinh viên

Điều 2. Phòng Kế hoạch – Tài chính có tránh nhiệm cấp học bổng cho sinh viên theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: Chính trị & Công tác sinh viên; Kế hoạch – Tài chính; Đào tạo; Khảo thí và ĐBCL; Hành chính – Quản trị; Trưởng các Khoa và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN
ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KHUYỄN KHÍCH HỌC TẬP

Học kỳ II năm học 2016-2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 425-QĐ-CĐVH ngày 27 tháng 9 năm 2017 của
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn)


TT MSV Họ và Tên Năm sinh Điểm học tập Điểm RL Xếp loại HB Mức học bổng Ghi chú
1 CCTD15A008 Tống Phước Thiện 16/05/1997 4,00 X sắc 100 X sắc 3.780.000
2 CCTM15A018 Đỗ Tiến Vương 20/10/1995 4,00 X sắc 99 X sắc 3.780.000
3 CCDH15A019 Võ Thị Ty 10/10/1996 3,90 X sắc 100 X sắc 3.780.000
4 CCTD15A005 Nguyễn Hoàng Hải Nhi 05/05/1996 3,89 X sắc 96 X sắc 3.780.000
5 CCCT16A011 Nguyễn Thành Luân 19/01/1992 3,82 X sắc 90 X sắc 3.780.000
6 CCVT15A010 Ngô Quý Lộc 24/03/1990 3,81 X sắc 90 X sắc 3.780.000
7 CCTD15A006 Phan Thị Oanh 26/08/1997 3,79 X sắc 93 X sắc 3.780.000
8 CCCT15B004 Nguyễn Chí Công 23/05/1997 3,70 X sắc 86 Giỏi 3.465.000
9 CCVT15A013 Phạm Văn Tài 06/11/1997 3,67 X sắc 84 Giỏi 3.465.000
10 CCDH15A005 Nguyễn Thị Minh Hiếu 28/06/1997 3,65 X sắc 87 Giỏi 3.465.000
11 CCDH15A011 Đỗ Bình Minh 31/12/1996 3,65 X sắc 84 Giỏi 3.465.000
12 CCDH15A016 La Thị Nhung 04/05/1994 3,60 X sắc 81 Giỏi 3.465.000
13 CCCT16A006 Nguyễn Tấn Hưng 04/06/1998 3,53 Giỏi 83 Giỏi 3.465.000
14 CCMM15A008 Nguyễn Bảo Tích 24/05/1994 3,52 Giỏi 100 Giỏi 3.465.000
15 CCCT15B020 Hoàng Thị Thiên 14/06/1996 3,50 Giỏi 91 Giỏi 3.465.000
16 CCQC16A001 Nguyễn Thị Thu An 01/07/1997 3,32 Giỏi 93 Giỏi 3.465.000
17 CCCT16B016 Thái Văn Phú 21/07/1995 3,29 Giỏi 85 Giỏi 3.465.000
18 CCTD16A006 Nguyễn Thị Ly 14/11/1998 3,24 Giỏi 95 Giỏi 3.465.000
Tổng cộng: 64.575.000

 

Danh sách này có 18 sinh viên, trong đó:

- 7 sinh viên đạt học bổng xuất sắc,

- 11 sinh viên đạt học bổng Giỏi