Thông báo V/v Tổ chức “Sinh hoạt công dân – Sinh viên” học kỳ II, năm học 2016 – 2017

Thực hiện kế hoạch số 106/KH-CĐVH ngày 20/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn về việc tổ chức “Sinh hoạt công dân - Sinh viên” học kỳ II năm học 2016-2017, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 01 - 02/4/2017

Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tròn.

3. Thành phần tham dự: Toàn bộ sinh viên khóa 9, khóa 10.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Phòng Chính trị & Công tác sinh viên:

- Chủ trì tổ chức thực hiện; Mời báo cáo viên các nội dung sinh hoạt.

- Bố trí, sắp xếp chỗ ngồi, theo dõi kết quả thực hiện và báo cáo Ban giám hiệu;

4.2. Phòng Hành chính - Quản trị:

- Chuẩn bị Hội trường;

- Chuẩn bị và vận hành hệ thống âm thanh, micro.

4.3. Các Khoa, cố vấn học tập:

- Thông báo cho sinh viên khóa 9, khóa 10 tham gia đợt sinh hoạt.

Kính đề nghị Khoa và các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với phòng Chính trị & Công tác sinh viên để tổ chức đợt “Sinh hoạt công dân - Sinh viên” đạt kết quả tốt.