Thông báo V/v tổ chức chào cờ tháng 3/2017

Email In PDF.

Thực hiện kế hoạch tổ chức chào cờ hàng tháng trong năm học 2016 - 2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo việc sinh viên tham gia chào cờ tháng 3/2017 như sau:

1. Thời gian:

Từ 7 giờ 30 – 8 giờ 20 phút  (Sáng thứ Hai, ngày 06/3/2017)

(Sinh viên có mặt lúc 7 giờ 15 phút để sắp xếp chỗ ngồi và ổn định tổ chức)

2. Địa điểm tổ chức:

- Địa điểm tại Hội trường tròn.

3. Thành phần tham dự:

- Toàn bộ sinh viên học từ tiết 1, sáng thứ Hai ngày 06/3/2017;

(Gồm các lớp học phần như danh sách kèm theo)

- Phòng CT&CTSV; đại điện phòng Đào tạo, lãnh đạo Khoa; Giảng viên có giờ từ tiết 1 của sáng thứ Hai, ngày 06/3/2017;

- Đại diện Đoàn trường.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Phòng Chính trị & Công tác sinh viên:

- Bố trí, sắp xếp chỗ ngồi cho từng lớp; điểm danh SV, theo dõi kết quả thực hiện chào cờ của các lớp và báo cáo Ban giám hiệu.

- Báo cáo tình hình công tác sinh viên học kỳ I và nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2016-2017

4.2. Phòng Hành chính - Quản trị:

- Chuẩn bị Hội trường;

- Chuẩn bị và vận hành hệ thống âm thanh, micro; nhạc và lời bài quốc ca.

4.3. Các Khoa, giảng viên bộ môn:

- Khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên có giờ lên lớp từ tiết 1 ngày 06/3/2017 tham dự lễ chào cờ.

4.4. Đoàn Trường:

- Phối hợp với phòng Chính trị & Công tác sinh viên trong chuẩn bị nội dung, ổn định và bảo đảm trật tự buổi chào cờ.

Kính đề nghị Khoa và các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với phòng Chính trị & Công tác sinh viên để tổ chức buổi chào cờ tháng 3/2017 đạt kết quả tốt.

Trân trọng thông báo./.