Thông báo V/v xét hưởng chế độ trợ cấp xã hội đối với sinh viên Năm học 2016 - 2017

Thực hiện Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25 tháng 8 năm 1998 và Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 03 tháng 8 năm 2009 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc tiếp nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

1.  Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội:

a. Học sinh, sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao

Căn cứ để xác định người dân tộc ít người là giấy khai sinh bản gốc, hoặc giấy kết hôn của bố mẹ (nếu giấy khai sinh bản gốc bị thất lạc), trong đó có ghi bố hoặc mẹ là người dân tộc ít người. Người dân tộc ít người ở vùng cao là người dân tộc ít người liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm vào học tại trường đào tạo).

b. Học sinh, sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

Ðây là những người không có người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên (học sinh, sinh viên phải xuất trình giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã trên cơ sở đề nghị của phường, xã nơi học sinh, sinh viên cư trú).

c. Học sinh, sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995

Là những người gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được Hội đồng Y khoa có thẩm quyền xác định (hồ sơ, thủ tục giám định y khoa áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 34/TT-LB ngày 29/12/1993 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế). Học sinh, sinh viên thuộc diện này phải xuất trình biên bản giám định y khoa và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

d. Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập (HSSV có kết quả học tập xếp loại Khá trở lên)

Sinh viên thuộc diện gia đình hộ nghèo phải xuất trình giấy chứng nhận hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường xác nhận theo mẫu giấy chứng nhận ban hành kèm theo Thông tư liên tịch Số: 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03 tháng 08 năm 2009.

2. Mức trợ cấp và hồ sơ xét trợ cấp xã hội đối với sinh viên:

 

TT

Đối tượng

Trợ cấp

(đ/tháng)

Hồ sơ phải nộp

 

1

Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú trên 3 năm tại vùng cao.

140.000

- Đơn xin hưởng Trợ cấp xã hội.

- Giấy khai sinh

- Bản sao sổ hộ khẩu có công chứng.

2

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ và không nơi nương tựa.

100.000

- Đơn xin hưởng Trợ cấp xã hội.

- Bản sao Giấy chứng tử của Cha và Mẹ.

- Bản sao Giấy khai sinh

- Bản sao sổ hộ khẩu có công chứng.

3

Sinh viên tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế.

100.000

- Đơn xin hưởng Trợ cấp xã hội.

- Biên bản giám định khả năng lao động do Hội đồng giám định y khoa Tỉnh (TP) cấp.

- Giấy xác nhận  hoàn cảnh  kinh tế khó khăn do UBND xã (phường) chứng nhận.

4

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập thuộc diện hộ nghèo

100.000

- Đơn xin hưởng Trợ cấp xã hội.

- Bản sao Sổ hộ nghèo có công chứng hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND xã, phường cấp.

- Bản sao Danh sách hộ nghèo do UBND xã phường quản lý

- Bản sao sổ hộ khẩu có công chứng.

- Kết quả học tập xếp loại Khá trở lên trong kỳ xét.

 

 

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp sinh viên thuộc nhiều đối tượng chỉ được hưởng một suất trợ cấp xã hội cao nhất.

- Sinh viên thuộc đối tượng 4 phải nộp Giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2016 để xét TCXH cho học kỳ I và nộp giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2017  để xét học kỳ II năm học 2016-2017.

-   Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/11/2016

-   Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Chính trị & Công tác sinh viên (P. D1-102)

Trên đây là thông báo thực hiện chế độ trợ cấp đối với sinh viên, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo và hướng dẫn thủ tục để sinh viên thực hiện.

Xem phụ lục đính kèm tại đây