Thông báo

Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” năm học 2014 – 2015
Viết bởi admin   
Thứ tư, 03 Tháng 9 2014 14:59

1. Mục đích yêu cầu

- Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trang bị một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố, trong nước và quốc tế.

 

Trang 5/5