Quyết định Về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

 

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 24/2008/QĐ-CĐVH ngày 18/01/2008 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ngày 02/3/2017; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính trị & Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 của 328 sinh viên các khóa 8, 9, 10 (có danh sách kèm theo) gồm:

Xếp loại

Khóa 8

Khóa 9

Khóa 10

Tổng cộng

Xuất sắc

22

14

9

45

Tốt

56

47

76

179

Khá

22

22

44

88

TB khá

2

4

9

15

Trung bình

0

0

0

0

Yếu

0

1

0

1

Cộng

102

88

138

328

Điều 2. Kết quả rèn luyện của sinh viên được sử dụng theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng các phòng Chính trị & Công tác sinh viên; Đào tạo; Trưởng các Khoa đào tạo trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.