Quyết định Về việc khen thưởng cá nhân sinh viên đạt kết quả trong phong trào thi đua năm học 2015-2016

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt- Hàn;

Căn cứ Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ- BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quy chế Thi đua – khen thưởng HSSV ban hành kèm theo Quyết định số 351/QĐ- CĐVH ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ trường;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Chính trị & công tác Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng 19 sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, trong phong trào đảm bảo ANTT trường học và trong hoạt động phong trào năm 2015-2016. Tổng kinh phí khen thưởng : 3.800.000 đồng (xem danh sách tại đây).

Điều 2. Hình thức khen và mức thưởng: 

Hình thức khen: Tặng giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu trên.

Mức thưởng:              200.000 đồng/ sinh viên

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: Chính trị & Công tác sinh viên; Đào tạo; Kế hoạch - Tài chính; Hành chính – Quản trị; Trưởng các Khoa, sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.