Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ- BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Tờ trình số:42/TTr-CTSV ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Trưởng phòng Chính trị & Công tác sinh viên về việc phê duyệt kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 15 sinh viên trong học kỳ II năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn với tổng kinh phí: 50.530.234  đồng (xem danh sách tại đây), Cụ thể:

+ HB Giỏi      = Đơn giá 1 tín chỉ * số lượng tín chỉ SV học trong kỳ * hệ số 1,1

+ HB XS         = Đơn giá 1 tín chỉ * số lượng tín chỉ SV học trong kỳ * hệ số 1,2

Điều 2. Phòng Kế hoạch – tài chính có trách nhiệm cấp học bổng cho sinh viên theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: Chính trị & Công tác sinh viên; Kế hoạch – Tài chính; Đào tạo; Hành chính – Quản trị; Trưởng các Khoa và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.