Quyết định Về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ II - Năm học 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn ban hành kèm theo Quyết định số 775/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT – BGDĐT – BTC - BLĐTBXH ngày 30/3/2016  về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015.

Xét đề nghị của Phòng Chính trị & Công tác sinh viên tại Tờ trình số 27/TTr-CTSV ngày 18/5/2017 về việc xin phê duyệt danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II - năm học 2016-2017.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn 100% học phí cho 07 sinh viên và giảm 50% học phí cho 01 sinh viên đang học tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn trong học kỳ II năm học 2016-2017. Thời gian miễn học phí là 5 tháng/ học kỳ. (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Miễn 3 tháng học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên Ngô Thị Thùy My, lớp CCDH16A.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị: Chính trị & Công tác sinh viên; Kế hoạch - Tài chính; Đào tạo; Hành chính – Quản trị; Trưởng các khoa và các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

Kết quả xét miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017

Thực hiện các văn bản hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Ngày 20/4/2017, Hội đồng xét miễn giảm học phí sinh viên đã tiến hành họp xét và trình Hiệu trưởng phê duyệt kết quả miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017.

Kết quả có 9 sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 thuộc những đối tượng được xét miễn, giảm học phí sau:

- Đối tượng miễn 100% học phí:

+ Sinh viên là con Bệnh binh                                        

+ Sinh viên là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo    

+ Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

- Đối tượng giảm 50% học phí:

+ Sinh viên là con CNVC bị tai nạn lao động

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
HỌC KỲ II,  NĂM HỌC 2016-2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 165  /QĐ-CĐVH ngày 24 / 5 /2017
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn )

TT

Mã sinh viên

Họ tên sinh viên

Ngày sinh

Đối tượng

Mức hưởng

Thời gian hưởng

I. Đối tượng miễn học phí 100%

 

 

 

 

1. Danh sách sinh viên khóa 8 (2014-2017)  

 

 

 

1

CCLT08A016

Nguyễn Hồng

Lợi

05/09/91

Con TB

100%

5 tháng/
học kỳ

2. Danh sách sinh viên khóa 9 (2015-2018)

 

 

 

 

2

CCVT15A007

Huy

06/01/97

Con TB

100%

5 tháng/
học kỳ

3

CCDH15A015

Đỗ Trọng

Nhi

08/06/97

Con TB

100%

5 tháng/
học kỳ

4

CCCT15B014

Nguyễn Phương

Nam

28/12/96

Con Mồ côi cả cha lẫn mẹ

100%

5 tháng/
học kỳ

5

CCCT15B006

Lý Văn

Hải

22/12/96

Dân tộc (nùng) thiểu số thuộc hộ  nghèo

100%

5 tháng/
học kỳ

3. Danh sách sinh viên khóa 10 (2016-2019)

 

 

 

 

6

CCCT16A013

Long Văn

Nam

28/02/98

Dân tộc (nùng) thiểu số thuộc hộ cận nghèo

100%

5 tháng/
học kỳ

7

CCDH16A008

Trần Minh

Huyền

02/10/97

Con TB

100%

5 tháng/
học kỳ

8

CCDH16A015

Ngô Thị Thùy

My

21/1/98

Con Mồ côi cả cha lẫn mẹ

 

 

100%

3 tháng/ học kỳ

II. Đối tượng giảm học phí 50%

 

 

 

 

1. Khóa 8

 

 

 

 

9

CCQC08A004

Nguyễn Văn

Huy

26/02/95

Con CNVC bị tai nạn LĐ

50%

5 tháng/
học kỳ

Danh sách có 09  sinh viên

+ 04 SV con Thương binh

+ 02 SV Con Mồ côi cả cha lẫn mẹ

+ 02 SV dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

+ 01 SV con CNVC bị tai nạn lao động