Quyết định Về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên Học kỳ I - Năm học 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn ban hành kèm theo Quyết định số 775/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT – BGDĐT – BTC - BLĐTBXH ngày 30/3/2016  về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015.

Xét đề nghị của Phòng Chính trị & Công tác sinh viên tại Tờ trình số 01 /TTr-CTSV ngày 03/01/2017 về việc xin phê duyệt danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí năm học 2016-2017.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn 100% học phí cho 07 sinh viên và giảm 50% học phí cho 02 sinh viên đang học tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn trong học kỳ I năm học 2016-2017. (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Chính trị & Công tác sinh viên có trách nhiệm lập hồ sơ, danh sách sinh viên miễn, giảm học phí theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị: Chính trị & Công tác sinh viên; Kế hoạch - Tài chính; Đào tạo; Hành chính – Quản trị; Trưởng các khoa và các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

TT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Ngày sinh Đối tượng Mức hưởng Thời gian hưởng
I. Đối tượng miễn học phí 100%
1. Danh sách sinh viên khóa 8 (2014-2017)
1 CCLT08A016 Nguyễn Hồng Lợi 5/9/1991 Con TB 100% 5 tháng/
học kỳ
2. Danh sách sinh viên khóa 9 (2015-2018)
2 CCVT15A007 Lê Huy 6/1/1997 Con TB 100% 5 tháng/
học kỳ
3 CCDH15A015 Đỗ Trọng Nhi 8/6/1997 Con TB 100% 5 tháng/
học kỳ
4 CCCT15B014 Nguyễn Phương Nam 28/12/96 Con Mồ côi 100% 5 tháng/
học kỳ
5 CCCT15B006 Lý Văn Hải 22/12/96 Dân tộc (nùng) thiểu số thuộc hộ  nghèo 100% 5 tháng/
học kỳ
3. Danh sách sinh viên khóa 10 (2016-2019)
6 CCCT16A013 Long Văn Nam 28/02/98 Dân tộc (nùng) thiểu số thuộc hộ cận nghèo 100% 5 tháng/
học kỳ
7 CCDH16A008 Trần Minh Huyền 2/10/1997 Con TB 100% 5 tháng/
học kỳ
II. Đối tượng giảm học phí 50%
1. Khóa 8
8 CCQC08A004 Nguyễn Văn Huy 26/02/95 Con CNVC bị tai nạn LĐ 50% 5 tháng/
học kỳ
2. Khóa 10
9 CCDH16A011 Mai Văn Long 4/2/1997 Con CNVC bị tai nạn LĐ 50% 5 tháng/
học kỳ
Danh sách có 09  sinh viên
+ 04 SV con Thương binh + 02 SV dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo
+ 01 SV Con Mồ côi + 02 SV con CNVC bị tai nạn lao động