Quyết định về việc ban hành chế độ ưu đãi đối với sinh viên trúng tuyển trong năm tuyển sinh 2016

Email In PDF.

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/05/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-BTTTT ngày 21/05/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành các chế độ ưu đãi đối với thí sinh trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn trong năm 2016 như sau:

  1. 1. Cấp học bổng

1.1. Học bổng khen thưởng thành tích học tập

Cấp học bổng khen thưởng thành tích học tập cho 40 thí sinh có điểm trúng tuyển cao trong năm tuyển sinh 2016 với các mức cụ thể như sau:

- 10 suất học bổng tương đương với 100% học phí học kỳ đầu tiên (không tính học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh) cho 10 thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất.

- 30 suất học bổng tương đương với 50% học phí học kỳ đầu tiên (không tính học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh) cho 30 thí sinh có điểm xét tuyển cao tiếp theo.

1.2. Học bổng hỗ trợ học tập

1.2.1. Cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ đầu tiên cho các sinh viên có hộ khẩu thường trú tại khu vực 1, khu vực 2 nông thôn và khu vực 2 (không tính học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh), với các mức học bổng cụ thể như sau:

-  Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại khu vực 1: Học bổng tương đương 75% học phí;

- Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại khu vực 2 nông thôn: Học bổng tương đương 50% học phí;

-  Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại khu vực 2: Học bổng tương đương 25% học phí;

1.2.2. Cấp học bổng hỗ trợ học tập từ học kỳ thứ hai trở đi cho các sinh viên có hộ khẩu tại khu vực 1 và khu vực 2 nông thôn, có kết quả học tập học kỳ trước đạt loại Khá trở lên (không tính học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh), với các mức học bổng cụ thể như sau:

- Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại khu vực 1: Học bổng tương đương 50% học phí;

- Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại khu vực 2 nông thôn: Học bổng tương đương 25% học phí;

  1. 2. Hỗ trợ ký túc xá

- Giảm tiền phòng ở ký túc xá năm học đầu tiên cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại khu vực 1, khu vực 2 nông thôn và khu vực 2 cụ thể như sau:

+ Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại khu vực 1: Giảm 75%;

+ Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại khu vực 2 nông thôn: Giảm 50%;

+ Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại khu vực 2: Giảm 25%;

- Tiếp tục giảm tiền phòng ở ký túc xá cho các năm học tiếp theo nếu sinh viên có kết quả học tập năm học trước đạt loại Khá trở lên.

Điều 2. Các quy định thực hiện

-  Chế độ ưu đãi áp dụng trực tiếp đối với sinh viên thỏa mãn điều kiện, không chuyển nhượng cho người khác và được chuyển nộp trực tiếp vào học phí học kỳ tương ứng cho sinh viên.

-  Trong trường hợp sinh viên đủ điều kiện được nhận cả hai học bổng tại điểm 1.1 và 1.2.1 khoản 1 điều 1 chỉ được nhận một học bổng có giá trị cao nhất.

-  Trong mỗi học kỳ, sinh viên thuộc các đối tượng tại Điều 1 nếu đủ điều kiện nhận học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành tại văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ được nhận một học bổng có giá trị cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện từ năm học 2016-2017 cho khóa tuyển sinh năm 2016. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục xét cấp học bổng và hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên vào đầu năm học. Các đơn vị trực thuộc trường phối hợp cùng tổ chức Đoàn thanh niên nhà trường có trách nhiệm phổ biến, triển khai quyết định này cho toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên được biết và thực hiện.

Điều 4. Các Trưởng Phòng, Trưởng Khoa, Giám đốc Trung tâm, viên chức và sinh viên của Trường có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.