Xuất bản lý lịch khoa học của giảng viên trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt-Hàn dựa trên các công nghệ Web ngữ nghĩa

Nguyễn Phương Tâm, Võ Hoàng Phương Dung

(1) Trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt - Hàn, Khoa Công nghệ thông tin;

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

(2) Trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt - Hàn, Khoa Công nghệ thông tin;

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tóm tắt

Hiện nay, cộng đồng nghiên cứu w eb ngữ nghĩa đang quan tâm phát triển các ứng dụng sử dụng dữ liệu liên kết nhằm chia sẻ dữ liệu, thúc đẩy web ngữ nghĩa phát triển và duy trì một đồ thị văn hóa toàn cầu về trao đổi thông tin. Mặt khác, chúng tôi thấy rằng sơ yếu lý lịch khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên của một trường đại học, cao đẳng rất quan trọng, nó góp phần tạo nên thương hiệu của cơ sở đào tạo. Do đó, nghiên cứu này của chúng tôi tập trung vào xây dựng ontology để định nghĩa dữ liệu liên kết nhằm mô tả lý lịch khoa học cho cán bộ, giảng viên của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn. Từ đó, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ SPAQRL để truy vấn dữ liệu và kết hợp sử dụng RDFa xuất bản các sơ yếu lý lịch khoa học lên website ngữ nghĩa Chúng tôi tin rằng đây là cách tiếp cận hiệu quả trong việc xuất bản các lý lịch khoa học ở Việt Nam.

Từ khóa: dữ liệu liên kết, lý lịch khoa học, RDF, RDFa, SPARQL, web ngữ nghĩa.

Full text download