Thông báo về việc Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-CĐVH ngày 26/03/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2019 – 2020.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên Quyết định số 97/QĐ-CĐVH của Hiệu trưởng về việc cấp 80 suất học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020 cho các sinh viên đạt học bổng loại Xuất sắc (14 suất), học bổng loại Giỏi (52 suất), học bổng loại Khá (14 suất).

Danh sách kèm theo tại Quyết định.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Chia sẻ