Thông báo về việc bổ sung hồ sơ thực hiện chính sách nội trú đối với sinh viên Học kỳ 2, Năm học 2019-2020

– Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;
– Căn cứ Thông tư liên tịch số: 12/2016/TTLT-Bộ LĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;
– Căn cứ Thông tư liên tịch số: 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
– Căn cứ Văn bản hợp nhất số: 1312/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên có Thông báo số 01/TB-CT&CTSV ngày 11/02/2020 đến sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú hoàn tất hồ sơ đề nghị hưởng chế độ học kỳ 2 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Đối với sinh viên đã nộp hồ sơ chính sách nội trú:
– Bổ sung Bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 đối với sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo;
– Bổ sung Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp phổ thông đối với sinh viên thuộc đối tượng tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú;
– Các đối tượng còn lại không cần bổ sung.

2. Đối với sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách nội trú nhưng chưa làm hồ sơ:
Bổ sung hồ sơ theo đối tượng dưới đây:

TT Đối tượng Hồ sơ
1 Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, người khuyết tật theo quy định của Nhà nước. – Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú.
– Bản sao Sổ hộ khẩu có công chứng.
– Bản sao Sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo có công chứng hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp.
– Đối với sinh viên người dân tộc thiểu số là người khuyết tật có Giấy xác nhận là người khuyết tật do UBND xã cấp hoặc Quyết định của UBND huyện về việc trợ cấp xã hội.
2 Người Kinh thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. – Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú.
– Bản sao Sổ hộ khẩu có công chứng.
– Bản sao Sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo có công chứng hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp.
– Giấy chứng nhận có hộ khẩu thuộc vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khan, vùng dân tộc, biên giới, hải đảo do UBND xã cấp
3 Sinh viên là người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc  nội trú – Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú.
– Bản sao Sổ hộ khẩu có công chứng.
– Bản sao Bằng tốt nghiệp trường dân tộc nội trú.

Lưu ý:
Trường hợp sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng một lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất hoặc học đồng thời ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì chỉ được hưởng chính sách ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Mẫu đơn đề nghị cấp chính sách nội trú: Phòng CT&CTSV cấp phát cho SV

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/02/2020, sau thời gian trên Phòng không giải quyết.

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Chính trị & Công tác sinh viên P.102 – khu D1

Đề nghị sinh viên thuộc các đối tượng trên thực hiện hoàn tất hồ sơ để được hưởng chế độ.

Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên – 02363.962965 (gặp cô Hồ Thị Hồng Liên).

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Chia sẻ