Thông báo về việc nhận chi phí hỗ trợ đi lại cho Sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách nội trú năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-CĐVH ngày 30/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc chi hỗ trợ kinh phí đi lại cho sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách nội trú năm học 2019-2020.

Phòng Kế hoạch – Tài chính có thông báo số 82/TB-KHTC ngày 31/12/2019 để thực hiện chi chi phí đi lại cho sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách nội trú năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng: sinh viên có tên tại Quyết định (danh sách kèm theo tại đây).

2. Thời gian nhận: ngày 31/12/2019 và ngày 02/01/2020.
+ Buổi sáng: từ 9 giờ – 11 giờ
+ Buổi chiều: từ 14 giờ – 16 giờ.

3. Địa điểm nhận: Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tầng 2 – Khu nhà hành chính.

4. Yêu cầu: 
+ Sinh viên đem theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ sinh viên.
+ Đi đúng thời gian quy định.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ