Thông báo về việc nộp học phí học kì I năm học 2019-2020 qua ngân hàng

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-CĐVH ngày 05/08/2019 về việc quy định mức thu học phí đào tạo hệ chính quy, Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện thu học phí qua tài khoản như sau:

1. Hình thức và thời gian nộp tiền:
– Đợt 1: Từ ngày 09/09/2019 – 11/09/2019
– Đợt 2: Từ ngày 09/10/2019 – 11/10/2019
– Đợt 3: Từ ngày 06/11/2019 – 08/11/2019
Đề nghị sinh viên có đầy đủ số tiền học phí trong tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn – Thành phố Đà Nẵng, để ngân hàng trích chuyển khoản 01 lần duy nhất vào lúc 8 giờ 30 phút các ngày 11/09/2019; 11/10/2019; 08/11/2019.

2. Tổ chức thực hiện:
Nhà trường đề nghị Trưởng các Khoa, Phòng chức năng liên quan, Cố vấn học tập phối hợp nhắc nhở và hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt nội dung thông báo này.

Sau thời hạn trên những sinh viên nào không hoàn thành việc nộp học phí, sẽ bị xử lý theo quy chế đào tạo của nhà trường.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ