Báo cáo ba công khai năm học 2018 – 2019

  1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

– Cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy (Biểu mẫu 01)

– Công khai chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 02)

– Công khai các môn học/ học phần/ mô đun của từng khoá học, chuyên ngành (Biểu mẫu 03)

– Công khai giáo trình, tài liệu tham khảo do trường tổ chức biên soạn (Biểu mẫu 04)

– Công khai đồ án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ cao đẳng (Biểu mẫu 05)

– Công khai hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp (Biểu mẫu 06)

– Công khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn (Biểu mẫu 07)

– Công khai hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

  1. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

– Công khai điều kiện cơ sở vật chất (Biểu mẫu 08)

– Công khai về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên (Biểu mẫu 09, Biểu mẫu 10)

  1. Công khai tài chính

– Công khai tài chính (Biểu mẫu 11)

Chia sẻ