Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II/2018 -2019 qua ngân hàng trước khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-CĐVH ngày 22/04/2019 Về việc phê duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp tại học kỳ II/2018-2019.

Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện thu học phí đồ án tốt nghiệp qua tài khoản ngân hàng như sau:
+ Sinh viên phải có đủ số tiền đóng học phí tại tài khoản, Nhà trường sẽ trích 01 lần duy nhất vào lúc 16 giờ 30 ngày 10/06/2019 (Kèm theo danh sách trích chuyển khoản học phí).

+ Đối với sinh viên không có tài khoản, nộp tiền học phí vào tài khoản trường như sau:
1. Đơn vị nhận: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN.
2. Số tài khoản: 2006201001299 – Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
3. Nội dung: < Họ và tên>, <Mã sinh viên>, <Học phí kỳ II/2018-2019>
Ví dụ: Nguyễn Văn A, CCCT16A001, Học phí kỳ II/2018-2019.

Sau thời gian trên, Phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ gửi danh sách sinh viên nợ học phí đến phòng Đào tạo quyết định sinh viên đủ điều kiện tham gia đồ án tốt nghiệp.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ