Thông báo học bổng Học kỳ I năm học 2018-2019

Căn cứ Quyết định 191/QĐ-CĐVH ngày 22/04/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng theo Quyết định 191/QĐ-CĐVH (kèm theo tại đây).

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Chia sẻ