Kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2018 – 2019 khóa 10, 11 và trung cấp khóa 4

Ngày 01/04/2019, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt – Hàn đã ra Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2018 – 2019 khóa 10, 11 và trung cấp khóa 4.

Điều 1. Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2018 – 2019 của 569 HSSV các khóa 10, khóa 11 và Trung cấp khóa 4 (có danh sách kèm theo) gồm:

TT

Xếp loại Số lượng

Tỷ lệ

1

Xuất sắc

67 11,8%

2

Tốt

254 44,6%

3

Khá

204

35,9%

4

Trung bình

43

7,5%

5

Yếu

01

0,2%

Tổng cộng 569

100%

Điều 2. Kết quả rèn luyện của sinh viên được sử dụng theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng các phòng Chính trị & Công tác sinh viên; Đào tạo; Trưởng các Khoa đào tạo trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
–   Như Điều 4;
–   Lưu: VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Đã ký

 Võ Duy Thanh

Chia sẻ