Thông báo lịch thi lần 01 Học kỳ II (2018-2019) – Khóa 11, 12

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo:

Hiện nay đã có lịch thi lần 01 Học kỳ II(2018-2019) – K11, 12 trên Cổng thông tin đào tạo. Để xem lịch thi cá nhân cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân tại Cổng thông tin đào tạo: http://esys.viethanit.edu.vn/student/. Tài khoản truy cập: Các em liên hệ với Cố vấn học tập để được cung cấp.

Bước 2: Chọn học kỳ tác nghiệp (góc trên, bên phải)

Sau đó chọn Học kỳ 2 Năm học 2018-2019.

Bước 3: Kích vào nút Tác nghiệp với Ngành và Học kỳ được chọn.

Bước 4: Vào mục: “Kế hoạch học tập/Lịch thi kết thúc học phần”

Ví dụ: Lịch thi 1 sinh viên ngành Tiếng Hàn Quốc như sau:

– Để xem lịch thi toàn trường, sinh viên vào trang: http://esys.viethanit.edu.vn/home/ExamSchedule (chọn lần thi, chọn học kỳ)

– Trung tâm sẽ thực hiện việc cấm thi (lần 1 và lần 2) nếu sinh viên không hoàn thành học phí Học kỳ II (2018-2019) trước ngày 10/05/2019 (Xem thông báo của Phòng KHTC http://viethanit.edu.vn/2019/05/08/thong-bao-ve-viec-sinh-vien-khoa-10-11-12-no-hoc-phi-ky-ii-2018-2019/).

Khi đăng nhập lần đầu, các em phải thay đổi mật khẩu (Xem mục số 5 – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo dành cho sinh viên tại địa chỉ http://tqa.viethanit.edu.vn/huong-dan/).

Vậy Trung tâm thông báo để sinh viên biết và cập nhật.

Mọi thắc mắc về lịch thi, danh sách thi sinh viên liên hệ về Trung tâm Khảo thí & ĐBCL – Phòng E1-104, SĐT: 02363.981.368.

Trung tâm Khảo thí và ĐBCL

Chia sẻ