XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÌM HIỂU NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN KHI THỰC HIỆN DẠY HỌC THEO DỰ ÁN

Nguyễn Thị Kiều Trang, Vũ Thị Quỳnh Anh
Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn;
{trangntk, anhvtq}@viethanit.edu.vn

Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính tích cực sử dụng phương pháp dạy học theo dự án nhằm tìm ra mối liên hệ giữa yếu tố sự hỗ trợ nhà trường, động lực của giảng viên đến tính kiên trì áp dụng phương pháp dạy học mới. Nghiên cứu thực hiện dựa trên phản hồi giảng viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn sau khi họ hoàn thành bảng câu hỏi về động lực của bản thân và sự hỗ trợ của nhà trường trong việc áp dụng phương pháp dạy học theo dự án. Trong phạm vi nghiên cứu này, các tác giả nêu ra cơ sở lý luận và cách thức hình thành các giả thiết để đạt được mục tiêu ban đầu. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng khi giảng viên nhận thức được trường của họ có vị trí xã hội cao và nhận được nhiều sự hỗ trợ về năng lực và quyền tự chủ, họ có động lực cao hơn trong khi áp dụng phương pháp học tập dựa trên dự án và dễ dàng chấp nhận sự đổi mới giáo dục này.

Từ khóa: Dạy học theo dự án; động lực của giảng viên; sự hỗ trợ từ Nhà trường; động lực bản thân.

Fulltext:

Chia sẻ