XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Nguyễn Duy Thành(1), Lê Thị Bích Thảo(2)
(1)Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn, Trung tâm Công nghệ thông tin; thanhnd@viethanit.edu.vn
(2)Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn, Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ; thaoltb@viethanit.edu.vn

Tóm tắt
Nghiên cứu này trình bày về việc xây dựng hệ thống thông tin để quản lý các nội dung hợp tác của Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ. Hệ thống cho phép phân quyền người dùng theo từng nhóm chức năng, cung cấp cho người quản trị chức năng quản lý các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), các đoàn công tác, các chương trình dự án,…
Nghiên cứu cũng trình bày mô hình lập trình cho hệ thống đồng thời mô tả cách thức đấu nối ứng dụng vào cổng thông tin cá nhân UMS.Teacher, đảm bảo việc truy cập tập trung với các hệ thống hiện có của trường.
Nghiên cứu cũng trình bày kết quả đạt được của đề tài.

Từ khóa: Hợp tác quốc tế; Văn bản ký kết hợp tác (MOU/MOA); PHP&MySQL; CodeIgniter; DataMapper ORM, Authorization; Access token.

Fulltext:

Chia sẻ