VẬN DỤNG ĐỊNH LÝ CAUCHY VỀ THẶNG DƯ TRONG GIẢI TÍCH PHỨC VÀO TÍNH CÁC TÍCH PHÂN DẠNG ∫f(x)dx, VỚI f(x) LÀ HÀM HỮU TỈ CÓ BẬC CỦA MẪU LỚN HƠN BẬC CỦA TỬ ÍT NHẤT HAI ĐƠN VỊ

Hồ Thị Hồng Liên
Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn
honglien121283@yahoo.com

Tóm tắt
Định lý Cauchy được sử dụng nhiều trong việc tính các tích phân phức cũng như các tích phân thực mà ta khó hoặc không thể tính được bằng các phương pháp thông thường. Nghiên cứu đưa ra phương pháp sử dụng định lý Cauchy và bổ đề Jordan để tính các tính phân dạng  với  là hàm hữu tỉ có bậc của mẫu lớn hơn bậc của tử ít nhất hai đơn vị.

Từ khóa: Số phức; giải tích phức; lý thuyết thặng dư; tích phân thực; tích phân phức.

Fulltext:

Chia sẻ