HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT GẮN NHÀ TRƯỜNG VỚI DOANH NGHIỆP: LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Lê Thị Hải Vân
Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Thương mại điện tử và truyền thông;
vanlth@viethanit.edu.vn

Tóm tắt
Trước xu thế hội nhập và phát triển, các doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, các trường đào tạo nghề cũng chuyển dần từ giáo dục nghiên cứu sang giáo dục thực tiễn. Chính vì thế, hoạt động liên kết giữa nhà trường đào tạo nghề với doanh nghiệp càng được chú trọng. Thực tế, đã có nhiều trường cao đẳng cũng xác định nhiệm vụ chiến lược của nhà trường là gắn kết đào tạo của nhà trường với doanh nghiệp nhưng hiệu quả hoạt động trong công tác nghiên cứu, giảng dạy vẫn chưa đạt kết quả tốt. Trong nghiên cứu này, tác giả muốn đề cập đến các vấn đề sau: Khái niệm về mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp; Phương thức hợp tác; Mô hình hợp tác; Các dạng liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp; Sự cần thiết của việc liên kết; Kiến nghị đối với hoạt động liên kết giữa các trường cao đẳng với
doanh nghiệp.

Từ khóa: mối quan hệ; mô hình nhà trường – doanh nghiệp; liên kết nhà trường doanh nghiệp; cao đẳng.

Fulltext:

Chia sẻ