CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trần Thị Kim Oanh (1), Hoàng Thị Quỳnh Hương(2), Lê Văn Hiền(3)
(1)Phòng Chính trị và Công tác sinh viên; oanhttk@viethanit.edu.vn
(2)Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp; huonghtq@viethanit.edu.vn
(3)Phòng Đào tạo; hienlv@viethanit.edu.vn

Tóm tắt
Hiện nay, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và hội nhập quốc tế, sinh viên có điều kiện thuận lợi để tiếp cận với thế giới, với các tri thức mới và văn hóa nhân loại. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều vấn đề từ mạng internet, ngoài xã hội tác động đến sinh viên. Để đảm bảo công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên tại Trường phát huy các mặt mạnh, khắc phục các hạn chế, hơn lúc nào hết việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho sinh viên, lý tưởng sống, giáo dục lòng yêu nước sinh viên là rất quan trọng và cấp thiết góp phần đào tạo lớp sinh viên khi ra trường có trách nhiệm với xã hội, có đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn vững vàng và đủ sức đáp ứng yêu cầu của xã hội, đồng thời tìm ra những biện pháp tích cực hơn, hiệu quả hơn trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên của Trường hiện nay.

Từ khóa: Đạo đức; Lối sống; Biện pháp nâng cao; Cao đẳng Việt – Hàn.

Fulltext:

Chia sẻ