Thông báo các Quyết định chế độ, chính sách đối với sinh viên các Khóa 10, 11, 12 học kỳ I năm học 2018-2019

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo các Quyết định về chế độ, chính sách đối với sinh viên các Khóa K10, K11 và K12 học kỳ I năm học 2018-2019 gồm:

1. Quyết định số 774/QĐ-CĐVH ngày 29/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc Cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên Khóa 10, Khóa 11 có kết quả học tập học kỳ II năm học 2017-2018 đạt loại Khá trở lên.

2. Quyết định số 777/QĐ-CĐVH ngày 29/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc Cấp học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên Khóa 12 (2018-2021) nhập học Tuyển sinh năm 2018.

3. Quyết định số 776/QĐ-CĐVH ngày 29/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc Miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ I năm học 2018-2019.

4. Danh sách sinh viên nhận học bổng hỗ trợ học tập dành cho thí sinh trúng tuyển tốt nghiệp trường PTDTNT; người Dân tộc thiểu số, người Kinh thuộc hộ nghèo ở vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn trong tuyển sinh năm 2018.

5. Quyết định số 628A/QĐ-CĐVH ngày 27/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc Chi chính sách nội trú cho sinh viên năm học 2018-2019.

6. Quyết định số 669/QĐ-CĐVH ngày 13/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc Chi chính sách nội trú đợt 2 cho sinh viên năm học 2018-2019.

Kèm theo file xls tất cả các Quyết định tại đây.

Phòng Chính trị và CTSV

Chia sẻ