QUẢN TRỊ VẬN HÀNH VÀ VAI TRÒ Ở CẤP ĐỘ CHIẾN LƯỢC TRONG TỔ CHỨC

Tôn Nguyễn Trọng Hiền

Trường Cardiff Metropolitan, Khoa Quản Trị

tonnguyentronghien@gmail.com

Tóm tắt

Tên gọi Quản trị Vận hành (Operations Management) được chính thức chấp nhận rộng rãi trong ngành sản xuất và dịch vụ vào cuối những năm 1970. Bàn về vai trò của bộ phận “Quản trị Vận hành” hay còn gọi “Quản trị Điều độ” trong tổ chức, nhiều người đã nhìn nhận nó là một chức năng  không thể thiếu và hoạt động ra quyết định ở “cấp độ thực thi” (Operational function) trong tổ chức. Tuy nhiên, bài viết sẽ cho thấy không hẳn bộ phận điều độ được thiết lập ở cấp độ thực thi mang lại hiệu quả. Bài viết cũng mong muốn góp phần giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về vai trò và làm thế nào doanh nghiệp thấy và sử dụng tối ưu chức năng Quản trị Vận hành.    

Từ khóa: quản trị vận hành, cấp độ thực thi, cấp độ chiến lược .

Fulltext:download

Chia sẻ