PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÌNH ẢNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Trương Thị Viên

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông; vientt@viethanit.edu.vn

Tóm tắt

Nghiên cứu này đề xuất một mô hình qua các nghiên cứu của Mazzarol (1998), Gatfield và Ctg. (1999), Gray và Ctg. (2003), Mars, Gajos & Pinar (2011) cho rằng có các yếu tố như nhận thức (chất lượng giảng viên, các nguồn lực khác), môi trường học tập, môi trường sinh hoạt, địa điểm và các dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn là những đặc điểm để các trường dùng để giới thiệu và marketing. Mặt khác trong nghiên cứu của Ivy (2008) lại chỉ ra rằng các yếu tố như chương trình học, danh tiếng, chi phí, thông tin liên lạc, con người (đội ngũ nhân viên và các sinh viên khác), các hoạt động cổ động và giá trị riêng (một số những cống hiến riêng biệt có từ thương hiệu) để nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến hình ảnh Trường thông qua việc đề xuất mô hình đo lường mức độ đánh giá hình ảnh trường với 08 nhân tố, 56 biến quan sát. Với kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn (tên viết tắt là Viethanit), nghiên cứu cũng thực hiện kiểm định và hiệu chỉnh mô hình thông qua: Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA); và phân tích tương quan hồi quy với n = 234 sinh viên đang học tập tại trường theo phương pháp thuận tiện để xây dựng thang đo thông qua phần mềm phân tích dữ liệu SPSS. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy hình ảnh trường trong mô hình hiệu chỉnh chịu ảnh hưởng bởi 04 nhân tố với thứ tự và tầm quan trọng như sau: 1- Kỳ vọng; 2- Cơ sở vật chất; 3- Giảng viên và nhân viên; 4- Yếu tố gián tiếp có ảnh hưởng mạnh mẽ, tích cực đến hình ảnh Viethanit.

Từ khóa: hình ảnh công ty, thương hiệu giáo dục, hình ảnh thương hiệu,…

Fulltext:download

Chia sẻ