MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn; Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông

quynhntn@viethanit.edu.vn

Tóm tắt

Chất lượng đào tạo ngày càng trở nên cấp thiết cho sự tồn tại và phát triển của từng trường đại học, cao đẳng. Vì vậy, nâng cao chất lượng là yếu tố sống còn của bất kì đơn vị nào. Bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo của Khoa Thương mại đện tử và truyền thông trên 5 khía cạnh: Khía cạnh học thuật, chương trình đào tạo, khía cạnh ngoài học thuật, sự tiếp cận và cơ sở vật chất.

Từ khóa: chất lượng dịch vụ đào tạo, Khoa thương mại điện tử và truyền thông, kiến nghị

Fulltext:download

Chia sẻ