ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KÊNH YOUTUBE CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH TRONG VIỆC HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH VIỆT NAM THÔNG QUA MỘT VÀI TIÊU CHÍ CƠ BẢN

Nguyễn Thị Khánh Hà

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông

khanha055@gmail.com

Tóm tắt

Trong phạm vi bài viết, tác giả đánh giá thực trạng sử dụng kênh Youtube của Tổng cục du lịch Việt Nam trong công tác truyền thông thương hiệu dựa trên các tiêu chí: mức độ quan tâm của người xem; tối ưu việc mô tả kênh qua từ khóa tìm kiếm; xây dựng thương hiệu kênh qua tính năng vân nước và tính năng nội dung nổi bật khi xây dựng video. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng kênh Youtube của Tổng cục du lịch vẫn còn một số hạn chế. Từ thực trạng đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng kênh youtube của Tổng cục du lịch trong thời gian đến.

Từ khóa: Kênh Youtube, Tổng cục du lịch Việt Nam, thương hiệu, hiệu quả.

Fulltext:download

Chia sẻ